7-13 oktober Hjerstkongres yn Sotchi, Ruslân

Alder, it is al simmersk waarm, mar wy moatte al neitinke oer de hjerst!
Want fan 7-13 oktober is der it Hjerstkongres “gather up!” yn Sotchi, Ruslân by de Dútske minderheid.
De wike is opspjalte yn twa parten. Foar it earste part kinst dy opjaan foar in workshop (wurktaal Ingelsk) foar it opsetten fan:
– in lokaal projekt
– in ynternasjonaal projekt
– in digitaal projekt

It twadde part rjochter him ta de duorsumens en de takomst fan in jongereinorganisaasje, om’t de YEN harren 35ste besteansjier fiert.

Fansels is der ek romte foar de kulturele útwiksel én in ekskurzje om de Dútske minderheid better kennen te learen yn Ruslân.

Opjaan kin oant en mei 20 juny. It is ekstra betiid fanwegen de ekstra saken dy’t regele wurde moatte (fisum bygelyks).

Wolsto mear witte of wolsto dy opjaan? Mail dan nei foarsitter@fyk.nl

24-26 maaie Friesendroapen op it Helgelân

Friesendroapen is it grutte trefpunt fan de Noard-, East-, en Westfriezen foar in wykein fol taal en kultuer.
It FYK is der dit jier ek by foar in program mei it tema “de Fryske kening Redbad,” mei ûnder oare in midsiuwsk kampemint, útfiering fan de Edda, in Noardfryske musical, optreden en wurkwinkel fan Baldrs Draumar, ynterfryske sportmiddei, histoaryske kuiertocht, folksdûnsjen, swimmen en in kampfjoer… en dan hawwe we noch net iens alle dingen neamd! In drok wykein fol aktiviteiten en Fryske útwiksel. De kosten rinne tusken de € 90, – en € 350,- mei de ferskillende mooglikheden fan akkommodaasje en aktiviteiten. Mear ynformaasje is te finen op de Fryske Rie
Nijsgjirrich? Opjaan kin fia foarsitter@fyk.nl

12-19 April Peaskekongres “Speak Up!” yn Transylvania, Roemenië

Fan 12-19 april kinsto dyn tosken yn in nije YENseminar sette! En dat kin hiel tapaslik yn Transylvania, Roemenië by de Hongaarske minderheid.

De seminar is in moanne foar de EU-ferkiezings en is taspitst op jeugdpartisipaasje. Sadwaande binne de workshops foar feardichheden yn it sykjen fan ynformaasje, presintaasje, debattearjen en lobbyen. Dy feardichheden kinst ek drekst oefenje, om’t der in diskusjemiddei pland wurdt oan ‘e ein fan ‘e wike. Der binne fjouwer ûnderwerpen dêr’tst út kieze kinst om dy feardichheden yn op te dwaan en de diskusje oer te fieren, nammentlik:

  •  ynklusive edukaasje;
  • minderheden en media;
  • trochsichtigens en tagonkelikens politike beslútfoarming;
  • beskerming fan nasjonale en etnyske minderheden en de legale basis.

Fansels binne der neist de workshops ek oare dingen te dwaan lykas de wolbekende exchange market en fansels in ekskurzje om mear oer de Hongaarske minderheid en de regio fan Sepsiszentgyörgy te learen. As lêste sil ek noch de algemiene ledegearkomste fan YEN plakfine op 18 April. Genôch kânsen om dyn wurdsje te dwaan dus!

Wolst mear witte of dy opjaan? Mail dan nei foarsitter@fyk.nl

Opjaan kin oant en mei 22 maart!

Foar mear ynformaasje sjoch ek op YEN

 

11-17 febrewaris: Kick-Off “Step Up!” Donja Stubica

YEN sil it jier ôftraapje mei de Kick-Off dat plakfine sil yn Donja Stubica, Kroaasje, fan 11-17 febrewaris. It evenemint wurdt organisearre troch de Servyske minderheid en sy sille ek in ekskurzje planne om mear sjen te litten fan harren kultuer.  It tema fan de wike is (politike) jeugdpartisipaasje en sadwaande sille de wurkwinkels dêr op taspitse. Wolst mear witte? Freegje it ús.
Opjaan foar de Kick-Off kin foar 8 jannewaris by foarsitter@fyk.nl

 

19 jannewaris: FYKsûpke

Om it jier goed te begjinnen wolle wy dy fan herte útnûgje op sneon 19 jannewaris om 20:30 yn Ljouwert foar it earste FYKsûpke fan it jier.
Praat by oer dyn FYKfratsen en besprek de wylde plannen foar it nije jier!

 

8-14 oktober Hjerstkongres yn Bratislava

Fan 8-14 oktober sil it Hjerstkongres plakfine yn Bratislava, Slowakije by de Karpatedútsers. It evenemint is taspitst op de minority messengers en newbies, mei in ekskurzje nei de stêd en in kastiel om alles oer de Karpatedútsers te learen.  Wolst mear witte of dy opjaan? Mail dan nei foarsitter@fyk.nl Opjaan kin oant en mei 30 augustus.

5-12 augustus: “Terp of Tales”, Diversity Festival 2018

Jaahaaaa, dizze wike sil it heve!
It Diversity Festival 2018 sil plakfine yn Fryslân yn it prachtige Grou mei in iepen minderheidsmerk en de grutte einfoarstelling yn Ljouwert by it talepaviljoen MEM. Yn ien wike tiid sille minderheden fan hiel Europa yn Fryslân oan fjouwer workshops meiwurkje om sa in pracht fan in kultureel, diversk en meartalich spektakel del te setten op sneon 11 augustus.

Wolst mear witte? Sjoch dan op ús side.

7 july: FYK-antyk bbq

Op 7 july kin elkenien dy’t wat mei it FYK (hân) hat in hapke mei-ite mei de FYK-antyk bbq!
It plak moat noch besletten wurde, mar it sil earne heve yn Fryslân, by âld-FYKleden/FYKingen.
Wolsto dus de simmer goed begjinne? Jou dy dan gau op en oant de sande!

Privacy

Wolst mear witte oer ús privacybelied? Stjoer dan in mail nei it bestjoer.

17 maart Jiergearkomste FYK

Sneon 17 maart om 15:00 hat it FYK de jiergearkomste! Dit sil heve yn it kafee De Dikke van Dale yn Ljouwert. FYKers, wês derby! Want it FYK begjint oan in drok jier mei it Diversity Festival “Terp of Tales”.
Nei de gearkomste sille we in hapke ite en as ôfsluter rinne we nei de Aldehou foar de ljochtprojeksjes fan Lân fan Taal.
De wurklist foar kommende sneon en it ferslach fan 2017 is dy tastjoerd op de mail.

Jou dy op sadat we in goede ynskatting meitsje kinne mei it reservearjen fan it iten. 🙂