It FYK is in brûzjende feriening fan entûsjaste jonge minsken dy’t
nijsgjirrich binne nei oare kultueren en fan reizgjen hâlde. 
Wy bringe jongerein út hiel Europe byinoar, middels útwiksels en
kongressen. En yn Fryslân sels organisearje wy ek leuke aktiFYKteiten! 
Gesellichheid, it moetsjen fan oare minsken en mei elkoar leuke
dingen dwaan steane by ús foarop, dat wês wolkom en kom in kear del op ien fan
ús aktiFYKteiten!

Is it FYK wat foar dy?

As jongereinferiening binne wy fansels altyd op syk nei nije leden. It moat lykwols al klikke. Fandêr dat wy dy freegje wolle ofsto dysels herkinst yn de folgjende omskriuwing:

– Do bist ynteressearre yn oare talen en kultueren.
– Do reizgest graach foar net al te folle jild troch Europa.
– In lukse akkomodaasje is foar dy minder wichtich as echt kontakt mei oare jongerein.
– Do praatst en/of ferstiest Frysk en bist tusken de 18 en 30 jier âld.
– Do soest it meitiden faaks wol aardich fine om sels ek wat te organisearjen (in útwiksel bygelyks).
– Do fynst it net slim om dyn eigen ideeën en kultuer mei oaren te dielen.

Herkinst dysels yn it grutste part fan dit listje? Sjoch dan ûnder ‘Lid wurde’ yn it menu.

                                          

Aktifykteiten

It FYK is oprjochte om dielnimme te kinnen oan aktiviteiten fan ús Europeeske koepelorganisaasje: de Youth of European Nationalities. Dêrby binne neist it FYK noch tal fan oare organisaasjes út hiel Europa oansletten, dy’t allegear harren eigen kongressen en projekten organisearje: Musykfestivals, sporttoernoaien, berchkuiertochten en fansels útwiksels, want wat is der no moaier dan fia kontakt mei in oare kultuer mear oer de eigen kultuer te learen.

Sels ha wy  sûnt 1989 ek tal fan útwiksels en kongressen organisearre. Derneist organisearje wy yn fryslân sels ek sa no en dan aktifykteiten foar ús leden. Sjoch yn it menu  under ‘Aktifykteiten’ ast mear witte wolst oer  wat der oan komt, of krekt west hat.

Digitale FYKljepper

Twa oant fjouwer kear per jier berjochtsje wy alle leden en stipers oer de aktifykteiten en oare nijsgjirrichheden dy’t der oan komme en dêr’t FYKers oan meidien hawwe.Op dizze wize hoopje wy eltsenien sa folle mooglik by de feriening te belûken. dizze FYKljepper wie oant 2015 in papieren boekje. Sûnt dat jier ferstjoere wy it inkeld noch digitaal. 

Te âld om lid te wurden? Stypje ús!

Binne jo boppe de 30, mar fine jo de doelen en leden fan it FYK al sympatyk? Folje dan foaral ek it formulier ûnder ‘Lid wurde’ yn. Jo wurde dan stiper en ûntfange krekt as de leden ús ferieningsnijs. Dêrneist wurde jo sa no en dan útnoege foar aktifykteiten yn Fryslân  wêr’t wy  leden en stipers mei inoar yn kontakt bringe wolle.